دوره و شماره: دوره 1، جلد 1 شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-75 
6. ارزیابی کارایی کنه‌کش اسپیرومسیفن اس سی 240 درکنترل کنه‌ تارتن صیفی‌جات

صفحه 51-61

مسعود اربابی؛ رحیم شیردل؛ محمد سعید امامی؛ حسن رحیمی؛ محمد جواد عصاری؛ پروانه برادران