دوره و شماره: دوره 3، جلد 3 شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 98-161 
3. اثرات علف‌کش، تراکم و آرایش کاشت بر مهار علف‌های هرز ماش، Vigna radiata

صفحه 114-128

محمدرضا کرمی نژاد؛ داریوش قنبری بیرگانی؛ رضا سخاوت؛ سعید باقری


6. ارزیابی حشره‌کش لوفنرون (EC 5%) در کنترل کرم پیله‌خوار،Heliothis viriplaca ، مزارع نخود

صفحه 145-153

فاطمه شفقی؛ غلامرضا گل محمدی؛ عباس خانیزاد؛ محمدتقی توحیدی