مقایسه تاثیر اختلاط هر یک از حشره‌کش‌های لوفوکس و فوزالون با قارچ‌کش پنکونازول در کنترل توام کرم خوشه‌خوار انگور (Lobesia botrana Den. & Schiff.) و سفیدک سطحی مو (Erysiphe necator Schwein.)