فرایند پذیرش مقالات

نویسنده مسئول برای ارسال مقاله ابتدا بایستی در سایت نشریه ثبت نام نماید و پس از تکمیل فرم های مخصوص مندرج در سایت، اقدام به ارسال مقاله نماید. فایل های ارسالی بایستی شامل فایل جداگانه مشخصات نویسندگان و متن مقاله بدون نام نویسندگان باشد. بهتر است فایل جدول‌ها و شکل‌ها در فایل مقاله آورده شود.

مقاله ارسال شده ابتدا توسط مدیر داخلی نشریه پیش داوری می شود و طی مدت حداکثر 5 روز برای اصلاحات اولیه به نویسنده بازگردانده می شود. پس از اعمال اصلاحات، مقاله به دبیر تخصصی ارسال شده و پس از تعیین داوران، مقاله برای بررسی اولیه به 4 داور ارسال می‌شود.

پس از دریافت حداقل 3 نظر داوری، مقاله برای اعمال اصلاحات به نویسنده مسئول ارسال می گردد. نویسنده مسئول پس از اعمال اصلاحات بایستی مقاله اصلاح شده به همراه نامه توضیحات (اجباری)، مقاله را از طریق سامانه به دبیرخانه ارسال نماید. 

نهایتا مقاله ارسال شده برای تطبیق مجدد به 2-1 داور که قبلا مقاله را داوری نموده اند ارسال می گردد. با توجه به شرایط مقاله ممکن است دو بار مقاله مورد تطبیق قرار گیرد و نهایتا نتیجه نهایی برای چاپ در نشریه در جلسه هیات تحریریه مشخص می شود./