اثر قارچ‏کش‏های ماندیپروپامید (SC 250)، پروپاموکارب هیدروکلراید+فلوپیکولید (SC 687.5) و مفنوکسام+کوپراکسی کلراید (WP 42.5) در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار (Pseudopronospora cubensis Berkeley & Curtis) در کشت گلخانه‌ای