بررسی کارایی قارچ‏کش ایمنوکتادین تریس (WP 40%) در کنترل بیماری لکه موجی سیب‌زمینی Alternaria solani Sorauer و (Fr.) Keissler A. alternata

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بیماری لکه موجی در اثر قارچAlternaria solani  و A. alternata، از معضلات بسیار مهم مزارع سیب‌زمینی کاری کشور به شمار می‏آید. لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی‏هایی در خصوص امکان کنترل شیمیایی این بیماری با قارچ‏کش ایمینواکتادین تریس (بلکیوت® WP 40%، شرکت نیپون سودای ژاپن) در سه دز 500، 750 و 1000گرم در هکتار در مقایسه با چند قارچ‏کش دیگر با نام فلینت (تری فلوکسی استروبین® WG 50%) 25/0 در هزار، قارچ‏کش رورال (ایپرودیون®WP 52.55) 2 در هزار؛ قارچ‏کش داکونیل (کلروتانولین® WP 75%) 3 در هزار، قارچ‏کش مانکوزب (WP 80%) 2 در هزار انجام گردید. تیمار شاهد، بدون محلول‌پاشی‏ در نظر گرفته شد. آزمایش در منطقه‏ی فریدن در استان اصفهان در سه ناحیه رزوه، دامنه و چغا روی رقم آگریا سیب‌زمینی، حساس به بیماری لکه موجی، با تعیین درصد و نیز شدت بیماری در شش طیف 0، 10، 25، 50، 75 و 100، در دو مرحله گل‏دهی و پس از آن انجام یافت. نتایج نشان دادکه قارچ‏کش‏ بلکیوت به میزان 1000 و 7500 گرم در هکتار به ترتیب با 45/16 و 75/17 درصد بیماری، بیشترین کاهش بیماری را داشتند. قارچ‏کش ‏مانکوزب با 95/22 درصد بیماری، کمترین تاثیر را در مقایسه با سایرقارچ‏کش‏ها و شاهد با 95/32 درصد بیماری، با اثر معنی‏دار نشان داد. نتایج این بررسی‏ها، نشان داد که قارچ‏کش بلکیوت با دز 750 گرم در هکتار، برای کنترل بیماری لکه‏موجی سیب‏زمینی قابل توصیه می‌باشد.