مقایسه کارایی حشره‌کش‌های تبوفنوزید (SC 20%)، امامکتین بنزوات (SG 5%)، ایندوکساکارب (SC 15%) و فیپرونیل+هگزافلومورون (EC 5%)روی کرم طوقه بر نخود، Agrotis segetum Schiff.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کرم­های طوقه­بر(Agrotis spp.)  از جمله آفات جهانی پلی‌فاژی هستند که به محصولات زراعی مختلف از جمله نخود خسارت زیادی وارد می­کنند. در این مطالعه تاثیر برخی از آفت­کش­های کم خطر روی کرم طوقه­بر نخود، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار، در استان­های مرکزی و کردستان در سال زراعی 1392 مورد بررسی قرار گرفت. تیمار­ها شامل تبوفنوزید (میمیک® (SC 20% به میزان 5/0 و 75/0 لیتر در هکتار، فیپرونیل+ هگزافلومورون (EC 5%)، به میزان 1 لیتر در هکتار­، امامکتین­بنزوات (امامکتین®SG 5%)، به نسبت 200 گرم در هکتار، ایندوکساکارب (آوانت® (SC 15%، به نسبت 250 میلی‌لیتر در هکتار و تیمار شاهد بدون سمپاشی بودند. اثرات تیمارها در هر دو استان کردستان و مرکزی، براساس تعداد بوته‌های خسارت دیده و میزان کل عملکرد نشان داد که تیمار سم­پاشی شده با تبوفنوزید به میزان 75/0 لیتر در هکتار به ترتیب با 85/0±75/5 و 48/0± 67/5 بوته خسارت دیده در هر واحد آزمایشی، کمترین میزان آسیب­دیدگی توسط آفت، و با عملکردی معادل 25/8±52/401 و 07/9± 65/415 کیلوگرم محصول در هر هکتار، بیشترین میزان محصول در بین تیمارهای آزمایشی را به دست آورده است. در حالی­که در بین تیمارهای آزمایشی در هر دو استان کردستان و مرکزی تیمار محلول­پاشی شده توسط ایندوکساکارب به ترتیب با 86/2± 75/23 و 56/2± 25/24 بوته خسارت دیده و 02/4 ± 15/279 و 89/3± 25/300 کیلوگرم محصول در هکتار، بیشترین خسارت و کمترین محصول را پس از تیمار شاهد دارا بوده است. بنابراین تبوفنوزید برای مبارزه با کرم طوقه‌بر در مزارع نخود پیشنهاد می‌گردد.