بررسی کارایی دو سمپاش‌ الکترواستاتیک و صفحه چرخان در مقایسه با سمپاش‌های متداول با دو غلظت مختلف از کنه‌کش هگزی‌تیازوکس (EC 10%) علیه کنه‌تارتن‌دولکه-ای، Tetranychus urticae Koch.، لوبیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنه ­تارتن ­دولکه­ای (Tetranychus urticae Koch.) از مهم­ترین آفات لوبیا در ایران است. در این تحقیق کارایی دو نوع سمپاش بر پایه الکترواستاتیک و صفحه چرخان شامل اتومایزر الکترواستاتیک، اتومایزر میکرونر و میکرونر بوم­دار پشتی در مقایسه با سمپاش‌های رایج شامل فرقونی لانس‌دار، اتومایزر پشتی و کتابی پشتی تلمبه از بغل با دو غلظت (3/0 و 5/0 لیتر در هکتار) از کنه‌کش هگزی­تیازوکس (نیسورونEC10% ®) روی کنه تارتن دو لکه‌ای لوبیا بررسی شد. این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار انجام شد. نمونه­برداری از جمعیت کنه در فواصل یک روز قبل از سم­پاشی و به ترتیب 1، 3، 5، 7، 14، 21 و 28 روز بعد از سم­پاشی انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مقایسه میانگین درصد مرگ و میر کنه نشان داد که بیشترین و کمترین درصد مرگ و میر با مقادیر 74/83 و 46/23 درصد، به ترتیب مربوط به سم­پاش­ الکترواستاتیک و میکرونر بوم­دار پشتی بود، درحالی­که سم‌پاش­های فرقونی صد لیتری لانس­دار، اتومایزر پشتی با هد میکرونر، اتومایزر پشتی با هد معمولی و سمپاش پشتی تلمبه از بغل به ترتیب با 50/76، 41/57، 22/43 و 81/36 درصد، در رده­های بعدی قرار داشتند. میزان محلول مصرفی در سمپاش­های اتومایزر الکترواستاتیک، اتومایزر میکرونر و میکرونر بومدار پشتی به ترتیب معادل 69/42، 4/134 و 25/56 لیتر در هکتار بود که بیانگر کاهش حجم محلول مصرفی در این نوع سمپاش‌ها در مقایسه با سمپاش‌های رایج است. بر این اساس سم­پاش الکترواستاتیک به‌عنوان موثرترین سم­پاش، با حداقل مصرف کنه­کش، جهت کاربرد کنه­کش­ها در مزارع لوبیا توصیه می­گردد.