ارزیابی‌کارایی ‌علف‌کش متری‌بوزین (WP 70%) در کنترل علف‌های هرز مزرعه گندم، Triticum aestivum L.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دزفول

2 آزمایشگاه تحقیقات گیاه‌پزشکی کرج

3 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی کارایی علف‌کش متری‌بوزین (سنکور® WP 70%) در کنترل علف‌های هرز مزرعه گندم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 11 تیمار و سه تکرار در سال‌های زراعی 1385- 1382 در دزفول اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف‌کش‌های متری‌بوزین در 3 دز (21/0، 28/0 و 35/0 کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار)، مخلوط متری‌بوزین + تری بنورون (گرانستار®DF 75%)، مخلوط متری‌بوزین + کلودینافوپ پروپارژیل(تاپیک®EC 8%)، یدوسولفورون متیل + مزوسولفورون متیل + مفن پایردی اتیل (شوالیه®WG 6%)، سولفوسولفورون (آپیروس®DF 75%)، مخلوط تری بنورون + کلودینافوپ پروپارژیل، آیوکسینیل (توتریل®SL 22.2%) و شاهد با علف هرز بود. ارزیابی کارایی علف‌کش‌ها در کاهش تعداد کل علف‌های هرز نشان داد که علف‌کش‌های سولفوسولفورون، تیمارهای حاوی متری‌بوزین، مخلوط تری بنورون + کلودینافوپ پروپارژیل، یدوسولفورون متیل + مزوسولفورون متیل + مفن پایردی اتیل به اضافه سورفکتانت غیریونی سیتوویت و آیوکسی نیل به ترتیب بالاترین کارایی را داشتند. در مقایسه با شاهد با علف­هرز، به طور متوسط، کاربرد تیمارهای متری‌بوزین به میزان 22 درصد باعث افزایش عملکرد دانه گندم شد. بر اساس نتایج این تحقیق برای کنترل علف‌های هرز پهن برگ و باریک برگ و افزایش میزان محصول گندم کاربرد هر یک از علف‌کش‌های متری‌بوزین در مراحل اولیه پنجه­دهی گندم، آیوکسینیل، سولفوسولفورون، متری‌بوزین به میزان 28/0 کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار، مخلوط متری‌بوزین + کلودینافوپ پروپارژیل، مخلوط تری­بنورون + کلودینافوپ پروپارژیل و یدوسولفورون متیل + مزوسولفورون متیل + مفن پایردی اتیل به اضافه سورفکتانت غیریونی سیتوویت به میزان‌های فوق‌الذکر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها