کارایی چند قارچ‌کش بر جوانه‌زنی کنیدیوم‌ها و رشد میسلیومی قارچ Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. در کنترل سفید بالک پنبه،Bemisia tabaci Gennadius

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در محیط­های کشاورزی جهت کنترل بیماری­ها و حشرات آفت از قارچ­کش­ها و حشره­کش­های گوناگونی استفاده  می­شود. این آفت­کش­ها می­توانند بر قارچ­های بیمارگر حشرات با قابلیت کنترل آفات تاثیر نامطلوب بگذارند. قارچ Beauveria bassiana یک دشمن طبیعی برای دامنه وسیعی از حشرات و بندپایان است و یکی از مهمترین قارچ­های بیمارگر حشرات است که در دنیا برای کنترل آفات استفاده می شود. در این پژوهش تاثیر 10 قارچ­کش بر رشد میسلیومی و میزان جوانه­زنی کنیدیوم­های این قارچ بیمارگر حشرات در غلظت­های مختلف با روش رقیق­سازی سریالی بر روی محیط­های کشت PDA وSDAY و همچنین تاثیر سه قارچ­کش آیپرودیون+کاربندازیم (WP 52.5%)، اکسی­کلرور­مس (WP 35%) و بنومیل (WP 50%)، بر کارآیی قارچ B. bassianaدر کنترل سفید بالک پنبه، Bemisia tabaci، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه­ای در غلظت­های توصیه شده، دو برابر غلظت توصیه شده و نصف غلظت توصیه شده مورد بررسی قرارگرفت. در بررسی جوانه­زنی کنیدیوم­ها، قارچ­کش بنومیل و اکسی­کلرور­مس با IC50 به ترتیب 218/0 و 94/1381 میلی­گرم بر لیتر بیشترین و کمترین بازدارندگی را داشتند. در بررسی رشد میسلیومی آیپرودیون+کاربندازیم با IC50 برابر با 076/0 و 112/0 میلی­گرم بر لیتر به ترتیب بعد از سه و هفت روز برای این قارچبیشترین بازدارندگی را داشت. بنومیل و آیپرودیون + کاربندازیم در دو برابر غلظت توصیه شده بیشترین و اکسی­کلرور­مس در نصف غلظت توصیه شده کمترین تاثیر را بر کارآیی این قارچ در کنترل سفید بالک پنبه داشتند. بر اساس نتایج، استفاده از برخی قارچ­کش­های سیستمیک نظیر بنزیمیدازول­ها منجر به خسارت و از بین رفتن این قارچ بیمارگر حشرات خواهد شد.

کلیدواژه‌ها