ارزیابی تاثیر کاربرد ارقام مقاوم پنبه در کارایی حشره‌کش ایمیداکلوپراید(SC 35%) روی مراحل رشدی سفیدبالک‌پنبه،Bemisia tabaci Gennadius

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 موسسه تحقیقات پنبه شرق کشور

3 دانشگاه ارومیه

چکیده

کاربرد گیاهان مقاوم در مدیریت تلفیقی آفات (IPM) و سازگاری آن­ها با کنترل شیمیایی در مطالعات زیادی بررسی شده است. برای بررسی نقش تلفیق کاربرد ارقام مقاوم و استفاده از حشره­کش­ها، تاثیر ایمیداکلوپراید (SC 35%) علیه مراحل مختلف سنی تخم، پوره و حشره کامل سفیدبالک پنبه Gennadius Bemisia tabaci روی دو رقم ترموس 14و اکرا برگ سبز پنبه (به­ترتیب ارقام حساس و مقاوم پنبه نسبت به سفیدبالک پنبه) در شرایط گلخانه در سال 1392 بررسی شد. آزمایشات در شرایط دمایی C°2±24، رطوبت نسبی 5±60% و دوره نوری 16:8 (تاریکی: روشنایی) انجام  شد. زیست­سنجی به­روش غوطه­ور سازی برگ بود. نتایج این بررسی نشان داد که روی هر دو رقم حساس و مقاوم، مرگ و میر تمام مراحل سنی سفیدبالک پنبه با افزایش غلظت حشره­کش افزایش یافت. تمام مراحل سنی سفیدبالک پنبه پرورش یافته روی رقم اکرا برگ سبز (رقم مقاوم) در مقایسه با حشرات پروش یافته روی رقم ترموس 14 (رقم حساس) حساسیت بیشتری نسبت به حشره کش ایمیداکلوپراید نشان دادند. شاخص  LC50ایمیداکلوپراید در تخم، پوره و حشره کامل روی رقم ترموس 14 به­ترتیب برابر 61/151، 66/67 و 65/112 پی­پی­ام و روی رقم اکرا برگ سبز به­ترتیب برابر 78/135، 30/59 و 13/97 پی­پی­ام بود. نتایج بیانگر وجود نوعی بر هم­کنش مثبت بین کاربرد گیاهان مقاوم به سفید بالک پنبه و کاربرد حشره­کش ایمیداکلوپراید می­باشد. لذا کاربرد توأم این­ها موجب کاهش مقدار سم مصرفی برای ایجاد درصد معینی از مرگ­و­میر در حشرات می­شود . این نتایج بیانگر پتانسیل بالای کاربرد ارقام مقاوم در تلفیق با حشره­کش ایمیداکلوپراید جهت مدیریت انبوهی جمعیت سفید­بالک­پنبه می­باشد.

کلیدواژه‌ها