بررسی کارآیی حشره‌کش تیاکلوپرید (SC 480) جهت کنترل شب‌پره مینوز‌ برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شب‌پره مینوز مرکبات،Phyllocnistis citrella ، یکی از مهم‌ترین آفات مرکبات به ویژه در نهالستان‌ها و باغ‌های زیر پنج سال در ایران و سایر مناطق جهان می­باشد. بنابراین جمعیت این آفت معمولا به وسیله آفت­کش‌ها کنترل می­شود. در مطالعه حاضر تاثیر غلظت­هایی از حشره‌‌کش تیاکلوپرید (کالیپسو® SC 480) و آبامکتین (ورتی­مک ®EC 1.8% ) در کنترل جمعیت شب‌پره مینوز برگ مرکبات، در باغات مرکبات استان‌های مازندران و خوزستان طی سال­های‌ ‌1388 و 1389 ارزیابی گردید. این آزمایش‌ در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار و با شش تیمار شامل غلظت­های مختلف تیاکلوپرید (1/0، 2/0، 3/0 و 5/0 در هزار)، آبامکتین با غلظت 75/0 در هزار و شاهد (آبپاشی) به اجرا درآمد. هر واحد آزمایشی شامل سه اصله درخت جوان پرتقال (3 تا 5 سال) ‌از واریته Thompson navel بود که از هر واحد آزمایشی تعداد 10 سرشاخه جوان (حدود 5 سانتی‌متری) بوسیله برچسب مشخص و تعداد دالان‌های فعال (لارو زنده) در دو سطح برگ­ها، یک روز قبل و 3، 7 و 10 روز بعد از سم­پاشی ثبت شد. در ادامه، سم‌پاشی دوم به فاصله دو هفته بعد از سم‌پاشی نوبت اول انجام شده و نمونه‌برداری همانند مرحله اول انجام ‌شد. نتایج در هر دو محل‌ اجرا نشان داد که غلظت­های 2/0، 3/0 و 5/0 میلی‌لیتر در لیتر حشره‌کش تیاکلوپرید، دارای بیشترین کارآیی (96-62 درصد) بوده و به لحاظ آماری در یک گروه قرارگرفتند. ولی در راستای حفظ عوامل کنترل‌کننده‌ طبیعی و مسائل زیست محیطی، غلظت 2/0 در هزار حشره‌کش تیاکلوپرید به عنوان یک از آفت­کش‌های قابل استفاده در برنامه­های مدیرت آفات مرکبات در استان­های خوزستان و مازنداران توصیه می­گردد. 

کلیدواژه‌ها