ارزیابی کارایی حشره‌کش تیاکلوپراید ((OD 24% در کنترل سوسک گرده‌خوار کلزا، Meligethes aeneus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ---------------

2 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

3 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران.

چکیده

 سوسک گرده خوار کلزاMeligethesaeneus، یکی از آفات کلیدی و مهم گیاه کلزا در استان های شمالی کشور (مازندران و گلستان) می باشد. این آفت باعث از بین رفتن غنچه­ها و تشکیل غلاف ناسالم می­گردد. در این تحقیق، کارایی حشره­کش تیاکلوپراید (بیسکایا ® (OD 24% در مقایسه با چند حشره­کش دیگر روی سوسک گرده خوار کلزا  به روش محلول­پاشی مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش‌ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با 7 تیمار و سه تکرار در استان­های گلستان (گنبد کاووس) و مازندران (نکا) در سال 1390 اجرا شد. تیمارها عبارت از تیاکلوپراید با سه غلظت 35/0، 3/0 و 25/0 لیتر، دیازینون (EC 60%) 5/1 لیتر، ایمیداکلوپراید ((SC 35% 1 لیتر، فوزالون   (EC 35%)3 لیتر در هکتار  و شاهد (آب­پاشی) بودند. عملیات سمپاشی زمانی به اجرا در آمد که بطور متوسط تعداد 7 سوسک به ازای هر گیاه شمارش گردید. نمونه­برداری از طریق شمارش تعداد سوسک­ها روی گیاه کلزا یک روز قبل و 1، 3 ، 7  و 14 روز بعد از سمپاشی انجام گردید. نتایج نشان داد بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی­دار در سطح یک درصد وجود دارد. در هر دو استان مازندران و گلستان، حشره­کش تیاکلوپراید 35/0 لیتر به­ترتیب با میانگین کارایی01/2± 11/78 و 72/1± 36/84 درصد در رده نخست قرار گرقت و حشره­کش­های ایمیداکلوپراید 1 لیتر، تیاکلوپراید 3/0 لیتر، تیاکلوپراید 25/0 لیتر، دیازینون 5/1 و زولون 3  لیتر در هکتار به­ترتیب در رده­های بعدی جای گرفتند.

کلیدواژه‌ها