ارزیابی کارایی آفت‌کش گیاهی دایابون (SL 10%)، روی سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteolla

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

سوسک برگخوار نارون، Xanthogaleruca luteolla، از مهم­ترین آفت درختان نارون می­باشد که هر ساله خسارت زیادی به این درختان در فضای سبز شهری وارد می کند. کنترل شیمیایی از مهم‌ترین روش‌های مدیریت این آفت می‌باشد که امروزه به­طور گسترده­ای استفاده می­شود. به دلیل آثار زیان­بار ترکیبات شیمیایی بر موجودات غیر هدف، دشمنان طبیعی و محیط زیست، استفاده از آفت­کش­های گیاه پایه راهکاری امن و مناسب برای کنترل این آفت به نظر می­رسد. در این پژوهش سمیت تماسی گوارشی یک حشره­کش گیاهی جدید، تحت عنوان دایابون (SL 10%)، تهیه شده از روغن­های گیاهی، روی لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل سوسک برگخوار نارون مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش­های مقدماتی، غلظت 20 تا 80 درصد کشندگی بر اساس فواصل لگاریتمی بدست آمد. مقادیر LC50 پس از محلول­پاشی روی برگ و حشره روی لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل به ترتیب معادل 5154،  6272 و 3928  پی‌پی‌ام  بود. همچنین مصرف آفت‌کش، خسارت وارد شده به برگ را به ترتیب توسط لاروهای سن دو (5000 پی‌پی‌ام )، لارو سن سه (6000 پی‌پی‌ام) و حشره کامل (4000 پی‌پی‌ام)،  به ترتیب به میزان 20 درصد، 40 درصد و 60 درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد. یافته­های این پژوهش امکان استفاده از دایابون در مدیریت سوسک برگخوار نارون در فضای سبز شهری را نشان می دهد.   

کلیدواژه‌ها