بررسی کارایی روش های کنترل شیمیایی و اخلال در جفت گیری کرم سیب، Cydia pomonella ، در باغ های سیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران.

چکیده

کرم سیب در ایران آفت کلیدی ارقام مختلف سیب، گلابی، به و گردو است. در حال حاضر، برای کنترل آفت در اغلب موارد از آفت­کش شیمیایی استفاده شده و روش­های غیر­شیمیایی، از جایگاه واقعی خود برخوردار نیستند. از جمله روش­های غیرشیمیایی که در دنیا به صورت گسترده برای کنترل آفات و از جمله کرم سیب استفاده می­شود، استفاده از فرومون جنسی مصنوعی می­باشد. این آزمایش به­منظور ارزیابی کارایی روش اخلال در جفت­گیری در کنترل کرم سیب در سال ۱۳۹۲ در دو منطقه دماوند و قوچان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل روش اخلال در جفت­گیری با نصب ۱۰۰۰ پخش­کننده فرومون جنسی در هکتار تولید شرکت شینتسو ژاپن به صورت مفتول سیمی دو رشته‌ای، روش اخلال در جفت­گیری به همراه کنترل شیمیایی با استفاده از حشره­کش­های دیازینون و فوزالن در مبارزه با دو نسل آفت و تیمار شاهد شامل کنترل شیمیایی به تنهایی بود. ارزیابی هر کدام از تیمارها در کاهش درصد خسارت نشان داد تیمار اخلال در جفت­گیری به همراه کنترل شیمیایی به طور معنی­داری آلودگی کمتری (037/0±65/0 درصد) نسبت به تیمارهای اخلال در جفت­گیری به تنهایی و تیمار شاهد (به­ترتیب 047/0±5/3 و 94/0±35/5 درصد) در منطقه دماوند داشت. اما در منطقه قوچان، تیمارهای اخلال در جفت­گیری به همراه کنترل شیمیایی و اخلال در جفت­گیری به تنهایی به طور معنی­داری آلودگی کمتری (به ترتیب 80/0±95/1 و 077/0±45/2 درصد) نسبت به تیمار شاهد یا کنترل شیمیایی به تنهایی (177/0±95/10درصد) داشتند.

کلیدواژه‌ها