ارزیابی کارایی روغن ولک و کلرپیریفوس (EC 40.8%) روی سپردار زرد شرقی مرکبات،Aonidiella orientalis ، و کفشدوزکChilocorus bipustulatus L.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون بخش تحقیقات گیاهپزشکی-مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، ایران.

چکیده

سپردار زرد شرقی، Aonidiella orientalis، یکی از آفات مهم مرکبات در منطقه جیرفت است، لذا کنترل آفت برای جلوگیری از خسارت ضروری است. در این مطالعه کارایی روغن ولک و کلرپیریفوس (EC 40.8%) روی سپردار زرد شرقی و کفشدوزک Chilocorus bipustulatus به عنوان دشمن طبیعی آن در سال 1394 در قالب طرح بلوک‌ های کامل تصادفی با 5 تیمار شامل روغن ولک در 3 غلظت 5/0، 1 و 5/1 درصد، کلرپیریفوس 5/1 در هزار و کلرپیریفوس یک درهزار به همراه روغن ولک 1 درصد با 4 تکرار انجام شد. نمونه برداری یک روز قبل و 3، 7 و 14 روز بعداز محلول­پاشی انجام و درصد تاثیر تیمارها توسط فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه گردید. نتایج نشان داد در تمامی مراحل نمونه­برداری کلرپیریفوس به همراه روغن ولک روی پوره سن یک با دامنه تاثیر 68-50 درصد بیشترین کنترل را روی سپردار داشته است. بالاترین تلفات کلرپیریفوس همراه با روغن در هفتمین روز پس از محلول­پاشی به میزان 42/68 درصد مشاهده شد. در مرحله بالغ آفت، کلرپیریفوس به همراه روغن با تاثیر 5/49 درصد در سومین روز پس از محلول­پاشی بهترین نتیجه را داشت. بر اساس گروه­بندی سازمان بین­المللی کنترل بیولوژیک، میزان سمیت سه غلظت روغن ولک روی لارو و حشره کامل کفشدوزک در تمامی روزهای پس از محلول­پاشی در گروه­های بی­خطر و با­خطرجزئی قرار گرفتند. تیمارهای حشره­کش به تنهایی و همراه با روغن ولک روی لارو کفشدوزک در روز سوم و هفتم در گروه­های با خطر جزئی و بی­خطر قرار گرفتند. سمیت حشره­کش به تنهایی و با روغن ولک روی مرحله بالغ کفشدوزک در روزهای پس از محلول پاشی در گروه با خطر جزئی قرار گرفت. براساس این نتایج، کاربرد حشره­کش به همراه روغن ولک در تناوب با روغن ولک به تنهایی برای کنترل آفت سپردار زرد شرقی مرکبات توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها