اندازه‌گیری باقیمانده آفت‌کش‌های آلی فسفره در خیار با استفاده از ریزاستخراج مایع- مایع پخشی جفت شده با کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

2 بخش فیزیکوشیمی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، استان البرز، ایران

3 دانشکده شیمی کاربردی، دانشگاه خوارزمی، استان البرز، ایران.

چکیده

به دلیل مصرف زیاد آفت­کش­های آلی فسفره جهت کنترل آفات کشاورزی، اندازه­گیری باقیمانده آنها دارای اهمیت بالایی می­باشد. دراین تحقیق روشی جهت استخراج و اندازه­گیری باقیمانده آفت­­کش­های دیکلروس، دیازینون، اتریمفوس، متیل پاراتیون، فنیتروتیون، مالاتیون، بروموفوس و اتیون در خیار با کمک تکنیک ریز استخراج مایع-  مایع همراه با کروماتوگرافی گازی- طیف­سنجی جرمی توسعه داده شد. استون به عنوان حلال استخراج کننده برای استخراج آفت­­کش­­های آلی از نمونه گیاهی استفاده شد. پس از اتمام فرایند استخراج، مخلوط اتیلن­­تتراکلرید (حلال استخراج­ کننده) و استون استخراجی به دست آمده در مرحله قبل (حلال پخش­ کننده) به سرعت به آب خالص اضافه شدند. پس از سانتریفیوژ، فاز ته­نشین شده جمع­­آوری و به دستگاه کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی برای جداسازی و تشخیص آفت­­کش­­های آلی فسفره تزریق شد. پارامترهای مهم مانند نوع و حجم حلال استخراج کننده و پخش کننده، اثر نمک و pH ­که بر فرایند ریز ­استخراج مایع- مایع پخشی مؤثر هستند، مورد مطالعه قرار گرفتند. تحت شرایط بهینه، فاکتور تغلیظ و راندمان استخراج به ترتیب در گستره ۱۱۹ – ۱/۱۰۱ و ۲۵/۸۹ – ۱/۷۷ درصد برای اکثر آنالیت­­ها ارزیابی شد. محدوده خطی در گستره ­µgkg−1­۵۰۰ – ۲۰ و حد تشخیص برای آنالیت­های متفاوت در محدوده  µgkg1­006/0 تا 78/13 حاصل شد. انحراف استاندارد نسبی آفت­­کش­­های متفاوت در گستره ۳/۲۳- ۲ % به دست آمد. در نهایت روش توسعه داده شده برای آنالیز نمونه خیار تهیه شده از فروشگاه به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها