بررسی خاصیت قارچ‌کشی اسانس گیاهان حاوی تیمول و کارواکرول در کنترل قارچBotrytis cinerea ، عامل پوسیدگی خاکستری انگور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی . مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان ( شاهرود)

2 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج، شرکت داروسازی باریج اسانس، کاشان، ایران.

3 بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکر تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران.

چکیده

در طی چند دهه اخیر خاصیت قارچ­کشی عصاره و اسانس بسیاری از گیاهان برای مبارزه با بیماری­های گیاهی از جمله عوامل ایجاد لکه برگی و پوسیدگی­ در محصولات کشاورزی مورد توجه محققان بسیاری از کشورها  قرار گرفته است. تحقیقات فراوان نشان داده است که اسانس برخی از گیاهان که حاوی ترکیبات تیمول و کارواکرول می‌باشند، دارای خاصیت قارچ­کشی مناسبی علیه طیف وسیعی از قارچ­های عامل بیماری‌های گیاهی از جمله پوسیدگی خاکستری انگور می‌باشند. عامل پوسیدگی خاکستری انگور ((Botrytis cinereaدارای دامنه میزبانی وسیعی بوده و قادر است که در مزرعه و انبار خسارت شدیدی به این محصول وارد نماید. در این تحقیق تاثیر ضد قارچی اسانس آویشن شیرازی، مرزه، رازیانه، درمنه و رزماری در غلظت­های 200، 400 و 600 پی­پی­ام بر رشد پرگنه، جوانه‌زنی و رشد لوله تندش اسپور قارچ B. cinerea در شرایط آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفت.  نتایج نشان داد که اسانس‌های آویشن شیرازی، مرزه و رازیانه به ترتیب در غلظت‌های 200، 400 و 600 پی­پی­ام در مقایسه با شاهد در سطح آماری 1درصد به طور کامل (100%) از رشد پرگنه و جوانه‌زنی اسپور این قارچ جلوگیری نمودند در حالی که اسانس­های درمنه و رزماری یا تاثیری جزیی داشتند یا بی‌تاثیر بودند. نتایج همچنین  نشان داد که اسانس­های آویشن شیرازی و مرزه که دارای ترکیبات تیمول و کارواکرول می­باشند، خصوصا اسانس آویشن شیرازی که حاوی هر دو ترکیب ذکر شده می­باشد، بهترین تاثیر بازدارندگی را در مقابل این قارچ از خود نشان دادند. 

کلیدواژه‌ها