ارزیابی اثر علف‌کش‌های مختلف روی علف‌های هرز و عملکرد باقلا، Vicia faba

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمیبخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دزفول، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خوزستان، ایران.

3 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علف‌های هرز، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان، ایران.

چکیده

به منظور بررسی اثر چند علف­کش روی علف‌های هرز باقلا آزمایشی با 13 تیمار در سه تکرار طی سال‌های 1386 و 1387 در دزفول اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از : تریفلورالین (EC48%) به­صورت پیش کاشت و مخلوط با خاک، ایمازتاپیر (SL 10%) به صورت پیش رویشی و پس رویشی، بنتازون (EC 48%) + هالوکسی فوپ آر متیل (EC 10.8%) به صورت پس رویشی، پرومترین (WP 80%) به صورت پیش رویشی، پندی‌متالین (EC 33%) به صورت پیش رویشی، متری‌بوزین (WP 70%) به صورت پیش کاشت و پیش رویشی، آکسی فلورفن (EC 24%) به صورت پیش رویشی، شاهد با علف هرز و شاهد وجین دستی. نتایج نشان داد، علفکش‌های آکسی فلورفن 36/0 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار و بنتازون + هالوکسی فوپ آر متیل بترتیب به میزان 75/0 و 08/0 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار با 97 درصد کاهش تراکم مجموع علف‌های هرز موثرترین تیمارها بودند. هم چنین موفق‌ترین تیمارها به­ترتیب بنتازون + هالوکسی فوپ آر متیل و ایمازتاپیر 075/0 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار با میانگین 97 درصد و 95 درصد کاهش وزن خشک مجموع علف‌های هرز شدند. کارآمدترین علف­کش‌ها در افزایش عملکرد دانه باقلا بنتازون + هالوکسی فوپ آر متیل و پندی‌متالین 32/1 کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار به­ترتیب با 910/1 و 869/1 تن دانه در هکتار بودند. در مجموع برای کنترل علف‌های هرز در باقلا کاربرد هر یک از علف­کش‌های ایمازتاپیر و بنتازون + هالوکسی فوپ آر متیل به صورت پس رویشی و اکسی فلورفن، پندی‌متالین و متری‌بوزین به صورت پیش رویشی و یا اعمال دو بار وجین دستی علف‌های هرز در طول فصل رویشی باقلا توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها