ارزیابی علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز مزارع گلایول، Gladiolus callianthus، و زنبق، Iris graminea، در شهرستان محلات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان مرکزی

2 پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران.

چکیده

یکی از مشکلات مهم در­ تولید و پرورش انواع گل­های زینتی حضور علف­های­هرز است که باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی گل می­شود.آزمایش‌های مزرعه‌ای به­منظور بررسی تاثیر علف‌کش‌های مختلف بر­کنترل علف‌های­هرز مزارع گلایول و زنبق طی سال 91-1390 در ­ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات انجام شد. علف­کش­های مورد بررسی شامل تریفلوسولفورون­متیل (DF 50%) به­میزان 40 گرم در ­هکتار؛ اکسی­فلورفن (EC 24%) به­میزان 75/0 و­2 لیتر در ­هکتار؛ آیوکسینیل (EC 22.5%) به­میزان 3 لیتر در هکتار؛ پاراکوات  (SL 20%)به­میزان 3 لیتر در ­هکتار؛ اکسادیازون  (SL 12%)به­میزان 3 لیتر در­ هکتار؛ دیورون  (WP 80%)به­میزان 2 کیلو­گرم در ­هکتار؛ آترازین (WP 80%) به­میزان 1 و 5/1 کیلو­گرم در ­هکتار؛ پندی­متالین (EC 33%) به­میزان 3 لیتر در­ هکتار؛ ایمازتاپیر (SL 10%) به­میزان 75/0 لیتر در ­هکتار و نیکوسولفورون (SC 4%) به­میزان 2 لیتر در ­هکتار بود. نتایج نمونه­برداری از کرت­های آزمایشی نشان داد علف‌های­هرز مهم در­مزرعه گلایول شامل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)، علف­شور (Salsola kali) و تاج­خروس (Amaranthus retroflexus) و در مزرعه زنبق شامل خاکشیر (Sisymbrium irio)­، جو­وحشی (Hordeum spontaneum ) و چشم­گربه‌ای ­(Nonnea persica) بود. گیاهسوزی ناشی از مصرف علف‌کش‌های مختلف در­زنبق ناچیز یا بدون تاثیر بود. در­کشت گلایول علف‌کش آیوکسینیل باعث گیاهسوزی در حاشیه برگ‌های این گیاه گردید. موثرترین تیمارها شامل آترازین پیش­رویشی 5/1 کیلوگرم در ­­هکتار، آترازین 1 کیلوگرم در­­ هکتار و یک­بار وجین­دستی قبل از گل­دهی با بیش از 90 درصد کاهش و علف­کش دیورون با بیش از 80 درصد کاهش در­تعداد و وزن خشک علف های هرز در­کشت­های گلایول و زنبق بود. تاثیر علف­کش اکسی­فلورفن در­ کنترل علف­های­هرز کشت­های گلایول و زنبق نسبتا خوب و کمتر از علف­کش­های آترازین و دیورون بود.

کلیدواژه‌ها