بررسی کارآیی قارچ‌کش بلکیوت WP 40% علیه Erysiphenecator، عامل بیماری سفیدک پودری انگور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران.

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کهگیلویه و بویراحمد، ایران.

4 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران.

چکیده

بیماری سفیدک پودری یکی از بیماری‌های مهم انگور است که هر ساله در بسیاری از نقاط ایران خسارت زیاد کمی و کیفی به این محصول وارد می‌نماید.در بررسی حاضر کارایی قارچ‌کش ایمینوکتادین تریس (آلبسیلات) (بلکیوت®WP 40%) در مقایسه با قارچ‌کش‌های رایج شامل پنکونازول (توپاس®EW 20%)، سولفور
(کومولوس اسWP 80%®)، گل گوگرد(گوگرد میکرونیزه) در کنترل بیماری سفیدک پودری انگور مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش در استان‌های سمنان (شاهرود)، کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) و قزوین در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 8 تیمار و هر تیمار شامل 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل بلکیوت 5/0، 75/0 و یک در هزار، توپاس 125/0 در هزار، کومولوس اس 3 در هزار، گل گوگرد (گوگرد میکرونیزه) 60 تا 90 کیلوگرم در هکتار (بر اساس مرحله اول، دوم یا سوم سم‌پاشی) و شاهدها (بدون هر گونه عملیات و آب‌پاشی) بودند. سم‌پاشی‌ها  در سه نوبت (نوبت اول: قبل از تورم جوانه‌ها، نوبت دوم: بعد از ریزش گلبرگ‌ها و تشکیل میوه و نوبت سوم: دو تا سه هفته پس از سم‌پاشی نوبت دوم که مصادف با ظاهر شدن غوره‌های ترش بود انجام شد. درصد وقوع بیماری و درصد شدت بیماری در هر سه استان محاسبه و تجزیه واریانس انجام گرفت. مقایسه میانگین‌های درصد وقوع بیماری و درصد شدت بیماری با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای قارچ‌کش‌ با هر دوتیمار شاهد اختلاف معنی‌دار دارند. در ضمن، بررسی نتایج هر سه استان به‌طور کل نشان داد که قارچ‌کش‌ بلکیوت با دوزهای 75/0 و 1 در هزار همچنین قارچ‌کش توپاس 125/0 در هزار از کارایی مطلوب و بهتر از سایر تیمارها در کنترل شدت و وقوع بیماری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها