استخراج و شناسایی فرومون جمعیت‌های مختلف شب پره کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علم و فرهنگ، کاشمر، ایران.

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

3 بخش تحقیقات حشره شناسی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، گروه گیاهپزشکی و گیاهان دارویی، کاشمر، ایران

5 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کاشمر، ایران.

چکیده

کرم گلوگاه انار، Ectomyeloisceratoniae Zeller، مهم­ترین آفت باغ­های انار در ایران و سایر کشورهای تولید کنننده این میوه است که سالانه خسارت زیادی به محصول انار وارد میکند. این آفت قلمرو خود را به قاره­های جدید جهان توسعه داده است و آفت اصلی خرما در ایالات متحده محسوب می­گردد. ولی این آفت در ایران تاکنون از روی خرما گزارش نشده ولی مهم­ترین و اقتصادی­ترین آفت انار است.با توجه به عدم کارایی مبارزه شیمیایی و سایر
روش­های مبارزه، استفاده از روش­های بیولوژیک از جمله فرومون­ها می­تواند مفید می­باشد. فرمون­های حشرات به ویژه فرمون­های جنسی از دیدگاه ردیابی جمعیت حشرات، تخمین زمان ظهور حشرات کامل، آگاهی از تراکم نسبی جمعیت آفات و کاربرد آن­ها در کنترل آفات جایگاه ویژه­ای دارند. فرومون­های جنسی می­توانند برای کنترل این آفت به صورت غیرمستقیم (پیش­آگاهی) و یا به صورت مستقیم (اختلال در جفت­گیری و جلب کردن و کشتن) به کار گرفته شوند، در همین راستا شناسایی اجزاء فرومون حشره در بهبود روش مبارزه رفتاری موثر می­باشد.در این تحقیق فرومون جنسی در جمعیت­های بومیE. Ceratoniae از مناطق مختلف استان­های خراسان و سمنان شناسایی گردید. روش شناسایی شامل استخراج فرومون بوسیله روش ریز استخراج با فاز جامد (SPME) بود و شناسایی ترکیبات استخراج شده با دستگاه گاز کروماتوگرافی – طیف سنج جرمی (GC/MS) انجام شد. در نمونه تزریق شده به دستگاه، ترکیب اصلی فرومون،(Z,E)-9,11,13-tetradecatrienal) ، با جرم 206 و ترکیب دوم، (Z,E)-9,11-tetradecadienal، با جرم 208 و ترکیب سوم،(9-(Z)-tetradecenal) (Z)-9- 210 به­وسیله سیستم استخراج به­وسیله فیبر SPME مشخص شد.

کلیدواژه‌ها