نویسنده = مسعود تقی زاده
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کارایی حشره‌کش کلرفلوآزورون (EC 5%) برای کنترل کرم غلاف خوار سویا،Helicoverpa armigera Hub.

دوره 2، جلد 2 شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 10-18

علی اکبر کیهانیان؛ حسن براری؛ مسعود تقی زاده؛ سلیمان خرمالی


2. ارزیابی کارایی حشره‌کش‌های مختلف در کاهش خسارت کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، Ostrinia nubilalis Hubner.، در دشت مغان

دوره 2، جلد 2 شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-30

یحیی آذرمی؛ حسین لطفعلی زاده؛ مسعود تقی زاده