کارایی قارچ‌کش پتاسیم فسفیت (WSL 53%) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار گلخانه‌ای، Pseudoperonospora cubensis Rostovzev.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی

چکیده

سفیدک داخلی یکی از مهم‌ترین بیماری­های اندام‌ هوایی خیار در کشت‌های گلخانه‌ای است. این بیماری توسط شبه  قارچ Pseudoperonospora cubensis  ایجاد و به محصول خسارت وارد می‌کند. اثر پتاسیم فسفیت (فسفیت®WSL 53% ) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار در مناطقی از یزد و ورامین با سابقه آلودگی به بیماری در شرایط گلخانه‌ با پنج تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1391 بررسی شد. تیمارهای آزمایش، قارچ‌کش­های فسفیت به میزان 3، 4 و 5 در هزار، فاموکسادون + سیموکسانیل (اکوییشن­پرو®WG 52.5%) به میزان 3/0 در هزار و شاهد بدون سم­پاشی بودند. سم‌پاشی تیمارها بعد از مشاهده اولین علایم بیماری در دو نوبت با فاصله زمانی10 و 7 روز به ترتیب در یزد و ورامین انجام و آماربرداری از کرت‌های آزمایشی، ده روز بعد از آخرین سم‌پاشی انجام شد. شدت آلودگی برای هرکرت براساس اندازه لکه‌ها روی سطح برگ و تشکیل و یا عدم تشکیل اسپورانژیوم محاسبه شد. تجزیه آماری داده‌ها با نرم افزار SAS و مقایسه میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد بین فسفیت 5 در هزار و اکوییشن‌پرو 3/0 در هزار تفاوت معنی‌داری در سطح 5 درصد وجود دارد ولی بین تیمارهای 3، 4 و 5 در هزار قارچ‌کش فسفیت تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. کم‌ترین میزان کنترل بیماری نسبت به شاهد بدون سم‌پاشی به طور میانگین مربوط به تیمار اکوییشن پرو 3/0 در هزار با میانگین 11/64 درصد بود. تیمارهای 3، 4 و 5 در هزار فسفیت نیز به طور میانگین و به ترتیب موجب کنترل بیماری به میزان 57/81، 75/83 و 03/90 درصد گردید.

کلیدواژه‌ها