تاثیر فنیتروتیون (EC 50%) بر افزایش ذخایر انرژی سن گندم،Eurygaster integriceps Put.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

سن معمولی گندم(Eurygaster integriceps Put.) ، یکی از آفات کلیدی گندم است که زمستان را به صورت حشرات کامل می­گذراند. مقدار منابع انرژی ذخیره شده طی تغذیه، بر میزان بقاء آن در زمستان موثر است.در این پژوهش، تاثیر غلظت­های زیرکشنده فنیتروتیون (EC 50%) بر ذخایر انرژی حشرات کامل نسل جدید در شرایط مزرعه­ای مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشات به صورت آزمون فاکتوریل چهار متغیره شامل غلظت فنیتروتیون (μl/l 5، 3، 1 و 0)، جنسیت (نر و ماده)، زمان نمونه­برداری (3 و 6 روز پس از سمپاشی) و تکرار سمپاشی (یک هفته پس از سمپاشی اول) در چهار تکرار و در قالب طرح کامل تصادفی اجرا گردید. در تیمار شاهد تنها از آب مقطر استفاده گردید. میزان چربی، کربوهیدرات و پروتئین بر حسب میلی­گرم بر گرم وزن تر بدن حشره تعیین گردید. نتایج نشان­ داد که فنیتروتیون تاثیر معنی­داری بر منابع انرژی دارد. به­طوری­که میزان افزایش چربی، گلیکوژن و پروتئین در مقایسه با شاهد به ترتیب معادل 96/1، 25/4 و 4/2 برابر و میزان قند دو برابر شاهد کاهش یافته است. برآیند پارامترهای فوق در قالب محتوای انرژی در غلظت­های μl/l 5، 3، 1 و 0 از ترکیب فنیتروتیون به ترتیب با میانگین 755/0، 291/1، 085/1 و 764/1 کالری بر میلی‌گرم مشاهده گردید. هم‌چنین، میزان گلیکوژن در سمپاشی دوم به میزان 90 درصد نسبت به سمپاشی اول کاهش و میزان چربی کماکان روند افزایش دو برابری را نشان می­دهد و گلیکوژن و بالطبع محتوای انرژی با گذشت زمان کاهش قابل توجه‌ای داشته است. بنابراین، کاربرد غلظت‌های زیرکشندگی (≤ LC30) فنیتروتیون می‌تواند باعث افزایش برخی از ترکیبات انرژی‌زا در سن گندم شده و احتمالا زمستان‌گذرانی راحت‌تری را برای این حشره به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها