اثرات علف‌کش، تراکم و آرایش کاشت بر مهار علف‌های هرز ماش، Vigna radiata

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دزفول، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خوزستان، ایران.

چکیده

به منظور بررسی اثرات تراکم و آرایش کاشت ماش و کاربرد علف‌کش­ها بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز ماش آزمایشی به صورت کرت‌های نواری دو بار خرد شده با سه تکرار و بمدت دو سال در دزفول اجرا شد. آرایش کاشت به عنوان عامل عمودی در چهار سطح: کاشت ماش در دو طرف پشته­های 60 ، 75 ، 90 سانتی­متری و کاشت یک ردیف روی پشته­های 50 سانتی‌متری، تراکم کاشت به عنوان عامل افقی در دو سطح : فاصله بوته­ ها روی ردیف کاشت 5 و 10 سانتی­متر و کرت‌های فرعی در هفت سطح :کاربرد پرومترین (گزاگارد® WP 80%) به میزان 2/1 کیلوگرم، آکسی‌فلورفن (گل® EC 24%) به میزان 48/0 کیلوگرم، اکسادیازون (رونستار® SL 12%) به میزان 36/0 کیلوگرم و پندی‌متالین (استامپ®EC 33% ) به میزان 15/1 کیلوگرم به صورت پیش رویشی، تریفلورالین (ترفلان® EC 48%) به میزان 1 کیلوگرم به صورت پیش کاشت، شاهدهای بدون و با علف‌های هرز. نتایج نشان داد در مجموع، رتبه­بندی علف‌کش­ها از نظر تأثیر بر کنترل مجموع تعداد علف‌های هرز به ترتیب آکسی‌فلورفن> تریفلورالین> پرومترین< پندی‌متالین< اکسادیازون بود. کاربرد علف‌کش­های آکسی‌فلورفن و تریفلورالین در کاهش وزن تر علف‌های هرز مؤثرتر از سایر علف‌کش­ها بود. رتبه­بندی علف‌کش‌ها از نظر تأثیر بر افزایش عملکرد دانه ماش به ترتیب آکسی‌فلورفن> تریفلورالین> اکسادیازون> پرومترین> پندی‌متالین بود. در مجموع کاشت ماش به فواصل 5 سانتی­متر با آرایش کاشت یک خط روی پشته­های 50 سانتی‌متر و کاربرد هر یک از علف‌کش­های آکسی‌فلورفن به میزان 48/0 کیلوگرم در هکتار و یا تریفلورالین به میزان 1 کیلوگرم در هکتار توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها