ارزیابی حشره‌کش لوفنرون (EC 5%) در کنترل کرم پیله‌خوار،Heliothis viriplaca ، مزارع نخود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

2 بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کردستان، ایران.

4 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

به منظور تعیین تاثیر غلظت­های 5/1 (300 میلی لیتر در هکتار) و 2 در هزار (400 میلی لیتر در هکتار) حشره­کش جدید لوفنرون (Flaglu® EC %5) در کنترل جمعیت کرم پیله­خوار نخود، Heliothis viriplaca، که از مهم­ترین آفات نخود در کشورمان می­باشد، مطالعه­ای در مقایسه با تیودیکارب (DF 80%) به نسبت 5 در هزار (یک کیلوگرم در هکتار)، B.T (شرکت رهااندیش کاوان) با غلظت 5/12در هزار (5/2 لیتر در هکتار)، ایندوکساکارب (آوانت®SC 15% ) به نسبت 25/1 در هزار (250میلی لیتر در هکتار) در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح ﺑﻠﻮک­هـﺎی ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ، در دو استان کردستان (با 4 تکرار) و کرمانشاه (با 5 تکرار) در سال زراعی 1394 انجام شد. ﺑﺎ انجام ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﺪاوم و ملاحظه ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ بین 2 تا 9/3 لارو در متر مربع اقدام به محلول­پاشی تیمارها شد و تیمار شاهد نیز آب­پاشی گردید. ﺷﻤﺎرش ﻻروﻫﺎی زﻧﺪه، ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ و 3 و 7 روز ﺑﻌﺪ از ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ در ﮐﺮت­ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم گرفت. ﻧﻤﻮﻧﻪ­ﺑﺮداری از 10 ﺑﻮﺗـﻪ ﭼﻬـﺎر ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺮت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧجام، و ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎی زﻧﺪه روی اﯾﻦ ﺑﻮﺗـﻪ­ﻫـﺎ ﺷـﻤﺎرش شدند. نتایج نشان داد کمترین میزان پیله آلوده در ده بوته و کمترین لارو زنده در روز هفتم بعد از محلول­پاشی در بین تیمارها، در هر دو استان برای غلظت 2 درهزار لوفنرون به ثبت رسید. برای غلظت دو در هزار لوفنرون در نوبت 7 روز کارایی به مقدار 32/3±2/96% و 25/5±75/94% به ترتیب در استان­های کرمانشاه و کردستان در میان تیمارها به ثبت رسید. 

کلیدواژه‌ها