مطالعه کارایی کنه‌کش انویدوراسپید (SC 24%) با ماده موثره (abamectin + spirodiclofen) در مقایسه با کنه‌کش‌های رایج علیه کنه‌ تارتن انجیر،Eotetranychus hirsti

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس، ایران

4 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکزی، ایران.

5 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لرستان، ایران.

6 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

چکیده

کنه­ی تارتن انجیر،Eotetranychus hirsti ، از جمله آفات مهم درختان  انجیر دیم و آبی می­باشد. بررسی کارایی و ثبت ترکیبات کنه­کش جدید برای کنترل این آفت ضروری است. بدین منظور این آزمایش در استان­های فارس، مرکزی و کرمانشاه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از انویدور اسپید (SC 24%) با دو غلظت 4/0 و 5/0 در هزار، هگزی تیازوکس (نیسورون® EC 10%) با غلظت 5/0 در هزار، بروموپروپیلات (EC 25%) با غلظت 5/1 در هزار و شاهد (آب پاشی). نتایج نشان داد که در استان فارس در روز سوم پس از سمپاشی، درصد کارایی تیمارها شامل سم انویدور اسپید 4/0 در هزار، انویدور اسپید 5/0 درهزار، هگزی تیازوکس 5/0 درهزار و بروموپروپیلات 5/1 در هزار بدون تفاوت آماری معنی­دار و به ترتیب با میانگین تلفات 60/0±82/87، 96/0±47/87، 49/1±19/86 و 74/1±40/83 درصد بود. در استان مرکزی نیز درصد کارایی در روز هفتم بعد از سمپاشی در تمارهای انویدور اسپید 5/0 در هزار، انویدوراسپید 4/0 در هزار، هگزی تیازوکس 5/0 درهزار و بروموپروپیلات 5/1 در هزار بدون تفاوت آماری معنی­دار و به ترتیب با میانگین تلفات88/0±87/87،93/0± 48/83، 25/1 ±25/82 و80/1 ±75/81  درصد مشاهده شد. نتایج مربوط به استان کرمانشاه در روز چهاردهم بعد از سمپاشی نیز نشان دادکارایی تیمارها بدون تفاوت آماری معنی­دار بوده و به ترتیب برای کنه­کش­های انویدور اسپید 5/0 درهزار، انویدور اسپید 4/0 درهزار، بروموپروپیلات 5/1 در هزار و هگزی تیازوکس 5/0 در هزار به میزان05/0 ±84/99، 32/0±09/99،44/0±63/98 و65/0 ±26/97 درصد تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصل برای کنه­کش جدید انویدور اسپید، غلظت 4/0 در هزار قابل توصیه می­باشد.

کلیدواژه‌ها